MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG

CÉLJA MINDEN RÉGIZENEI MŰ HISTORIKUS ELŐADÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MAGYAR ZENÉRE.

Szőnyiné Szerző Katalin:

Egy milánói muzsikus Haydn-életrajza a napóleoni háborúk korából

 

Giuseppe Carpani: Haydn. Sein Leben. Aus dem Italienischen und mit einem Vorwort von Johanna Fürstauer. Residenz Verlag, St. Pölten-Salzburg, 2009, S. 265. - Geleitwort: Nikolaus Harnoncourt (S. 5)       

                                        „Haydn hat wie Columbus den Weg zu einer neuen Welt erschlossen, deren Existenz mehr oder weniger nur vermutet wurde…”[1]

    

A Haydn-bicentenárium eseményeinek egyik személyes ajándéka volt számomra annak a kellemes méretű, női táskába is elrejthető könyvecskének a megvásárlása, melyet 2009 tavaszán a kismartoni Haydn ünnepségek szüneteiben a városka könyvesboltjában fedeztem fel. Giuseppe Carpani híres, hírhedett 1812-es Haydn-életrajzát – Harnoncourt javaslatára – a Residenz Verlag hozta ki, Johanna Fürstauer német fordításában és tudományos előszavával, széleskörűen hozzáférhetővé téve immár a jobbára csak könyvtárak ritkaságai között elérhető olasz nyelvű munkát.[2]

     A Haydnról szóló egykorú életrajzi források közül[3] Giuseppe Carpanié a legvitatottabb. Ha a Haydn-szakirodalomban széttekintünk, könnyen bizonyítható, hogy míg a két német életrajzíró, Dies és Griesinger Haydnról szóló feljegyzéseit – szinte kinyilatkoztatásként – rendre felhasználja és hitelesnek tartja a Haydn-szakirodalom, jóllehet szerzőik jó megfigyelők, de nem zenészek voltak, a harmadik egykorú Haydn-életrajzot, a muzsikus Carpaniét, alig forgatja a zenetudomány.

     Mi lehet e jelenség oka? A festőművész Diessel és a jogtanácsos Griesingerrel szemben minden bizonnyal szerepet játszhatott e fenntartásokban Giuseppe Carpani saját, ellentmondásokkal terhelt életútja, majd az 1815 után róla szárnyra kapott hír, miszerint Carpani a Szentszövetség korának Habsburg-ügynöke, a napóleoni háborúk után megszilárdult régi-új európai rendnek elkötelezett kiszolgálója volt. Hogy művész barátai között a kor legnagyobb szellemei, Haydn, Beethoven, Salieri, Rossini érdemesítette barátságára: mindez keveset nyomott a latban. Bizalmatlanság vette körül, s értelmiségi körökben rossz fényt vetett rá, hogy Haydn könyvét, mindjárt a megjelenés után – álnéven – a később Stendhal néven világhírűvé váló remekíró plagizálta. Művében Haydn öregkori barátjaként adta ki magát, jóllehet Haydnt nem is ismerte, Carpani könyvét franciául dobta a piacra, s a plágium-ügy okozta botrány különös hajtásaként még az eredeti mű szerzőjét, Carpanit is a sanda gyanakvás hálójába kerítette.[4]

     Pedig Giuseppe Carpani Haydn-életrajza már első mondataitól kezdve megragadó, lebilincselő olvasmány. Nem vész el egy pillanatra sem a részletekben, nem kertel: első mondataiban megmondja, ki lesz műve hőse, nem kisebb ember, mint Joseph Haydn, egy csillag a Harmónia Templomában, a hangszeres zene atyja.[5]

     De ki is volt ez a Giuseppe Carpani, aki a bevezető tanulmány szerint a Teremtés keletkezése idején tűnt fel Haydn környezetében, s az oratórium[6] kiváló olasz fordítójaként szellemi alkotótársként lopta be magát Haydn és a szövegíró báró Gottfried van Swieten barátságába?

     Carpani Mozart nemzedékéhez tartozik, bár négy évvel idősebb nála: 1752-ben (más források szerint 1751 decemberében) látta meg a napvilágot egy lombardiai városkában, Vilalbese-ben, s jezsuita iskolai neveltetése, jogi tanulmányai után a színházak környékén tűnt fel, mint író, librettista, muzsikus, francia operák és színművek olaszra fordítója. Észak-Itália ekkor – csakúgy, mint a Magyar Királyság - a Dunai Habsburg Monarchia része, s Carpanit a trónörökös és milánói helytartó, Ferdinánd főherceg nyári rezidenciájában, Monzában, az udvartartás színházi mindeneseként, a színházi- és operaüzemben idejekorán, már fiatalemberként sikeresen foglalkoztatják. 1792-96 között jó nevű és sikeres lapkiadó Milánóban: a Gazzetta di Milano főmunkatársa. Az európai politikai színtér harcait illetően azonban menthetetlenül színt kell vallania: a francia forradalom, majd Napóleon ellen írt cikkeivel egyértelműen a hazájában berendezkedő konzervatív Habsburg-dinasztia hívévé szegődik. Rendíthetetlen rendpárti: minden felfordulás elvi ellenzője.

     Nem csoda, hogy amikor 1796-ban Napóleon elfoglalja Milánót, Carpani Bécsbe menekül, ahol a soknemzetiségű Habsburg-monarchia fővárosában el lehet tűnni, fel lehet oldódni a császárváros zenei aranykorában. Igaz, hogy Mozart már nem él, de itt van még Haydn, aki nemrég érkezett meg második londoni útjáról, és itt van a városban Salieri, Beethoven és sokan mások. 1797-ben, a campoformioi békét követően, melyben Ausztria többek között elveszítette Lombardiát, megkapta viszont Velencét, az Isztriát és Dalmáciát, Carpanit a velencei színházak igazgatójává és cenzorává nevezik ki. Innen kezdve feltehetően kétlaki életet él, s csak 1804-ben települt le véglegesen Bécsben.[7]

     Ha a 18-19. század fordulóján a ma is jellegzetes közép-európai mentalitást, az állandó szellemi készenlétet, a sorok között való írás művészetét akarnánk tetten érni, keresve sem lehetne jobb és élvezetesebb irodalmi példát találni, mint éppen ennek a lombard muzsikusnak az osztrák Haydnról szóló életrajzi regényét. Mely írói remeklés inkább, mint a források kontrollját minden esetben kiálló Haydn-monográfia, miközben imponáló tárgyi tudással gyűjti össze a zeneszerzőtől és személyes környezetétől, valamint egykorú tudományos forrásokból, levelekből, sajtóból, zenei ikonográfiákból összegyűjthető zenetörténeti adatokat.

    Az 1808-1811 között datált 16 fejezet – egy bevezetés és 15 fiktív irodalmi levél – címzettje a művelt európai olvasó, akinek a könyv szerzője színes és erőteljes ecsetvonásokkal eleveníti fel az ő Haydn barátját, úgy, ahogy őelőtte, a muzsikus-kollégának megnyilatkozott, titkait rábízta, s ahogy műveiből ő már régóta megismerte, számon tartotta.[8]

     A Haydn gyermekkorától a haláláig, sőt utóéletéig dokumentált életrajzi adatok azonban zavarba ejtően csak másodlagos fontosságúak. Nem „légyfogó” ő, írja egy helyütt, hogy minden adatnak aprólékosan utána nézzen,[9] s nem dolga az sem, véli, hogy egy mű, pl. a Búcsúszimfónia három szemtanútól is hallott három féle keletkezéstörténetében eldöntse, kinek is van igaza.[10] Sűrűn használ művészettörténeti hasonlatokat, nem felejtkezve meg arról, hogy Haydn mecénása az Esterházy-család, s a jelenlegi patrónus, II. Miklós világhírű képtár tulajdonosa, akinek képei – Raffaelotól Tiepoloig – ihlető forrásként végig ott élnek a könyv sorai között. Carpani íróként a nagy vonalak, világos kontúrok festője: minden lehető helyen azt sugallva olvasójának, hogy akiről könyve lapjain szót ejt, az emberiség legnagyobb lángelméinek egyike. Columbus, Newton, Tintoretto zenei megfelelője: egészen új műfajok, a klasszikus szimfónia, a vonósnégyes megteremtője, az európai zenetörténet legnagyobbjai közé sorolható remekművek alkotója.

     Mennyire más ez a Haydn-kép, mint a már kortársak által ráragasztott „Papa Haydn”-imázs, melyet muzsikustársai, közvetlen környezete látott benne.

      Carpani egy oknyomozó újságíró izgalmával keresi a választ, hogyan lehetett az osztrák-magyar határon született rohraui parasztház szülöttéből uralkodóházak tagjaival, a kor legnagyobb tudósaival, művészeivel egy társadalmi körbe kerülő elismert világpolgár, mai értelemben vett „szupersztár”, aki félévszázad zenei termését, a bécsi klasszika meghatározó remekműveit hagyta az utókorra.

     Nem kétséges, hogy a mód, ahogyan Carpani a kérdéseit felteszi, majd a válaszokat a kor legmagasabb zeneesztétikái kategóriái szerint értelmes renddé, világképpé formálja, alapjában véve egy mélyen demokrata érzésű, az európai forradalmakkal titokban rokonszenvező szabad szellem, egy olasz hazafi árnyalt Haydn-képe.

     Ez a Haydn, aki kéziratai tekintélyes százalékát[11] olaszosan, Giuseppe Haydnként szignálja, pedig a Franz Joseph nevet kapta a keresztségben, Carpani „névrokona”, aki nem csak a szülői házban hallott délnémet és határ menti vegyes nemzetiségű népdalkincs, majd a több évszázados katolikus kóruskultúra neveltje, hanem olyan valaki, aki már gyermekkorában az itáliai nagymesterek művészetének bűvkörébe került. Egy olyan világba, ahol minden zenei megnyilvánulás, még a Johann Joseph Fux elméleti munkáiból önerőből elsajátított szabályrendszer is,[12] csakúgy, mint Palestrina óta minden itáliai mesternél, a Dallam elsőségét hirdeti.[13] Carpani tehát Haydnban, aki az itáliai mesterek műveinek ismeretében teljesen otthonosan mozog, az itáliai zene neveltjét, saját népe kultúrájának szerves folytatóját látja.

     De hogy ezt kimondhassa, állandó szerepjátszásra, játékos írói leleményekre van szüksége. Nagy tehetséggel, széleskörű zeneesztétikai és művészettörténeti ismeretekkel felvértezve lát munkához.

     A fiktív levelek dátuma 1808. április 15. és 1811. szeptember 15. közé esik, Bécs, Baden és „Banat” helyszínek megjelölésével. A Dunai Monarchia fővárosa és a Bécs közelében lévő népszerű fürdőhely még akár idilli események színhelye is lehetne, de az 5 levélben is feltűnő „Banat”, a Kárpát-medence délkeleti részén található földrajzi és történelmi régió, már váratlan izgalmakat, történelmi léptékű fenyegetettséget sejtet. Feltehető, hogy Carpani 1809-ben Napóleon elől a Habsburg-Udvarral együtt a Bánát közigazgatási központjába, Temesvárra menekült, ahová a harci események elől a Habsburg-koronaékszereket, múzeumi és könyvtári kincseket is menekítették.[14] Ne áltassuk magunkat: világfelfordulás ez a javából, ahol a szemtanú, a Polgár, Haydn életrajzírója, a Mester utolsó, háborús fenyegetettségtől zaklatott napjaiból visszatekintve a görög-latin auktorok, a Biblia, az örök értékek évezredeken átívelő igazságaiban ragyogtatja fel a Haydn-géniusz vígasztaló példáját.[15]

     De mielőtt azt hinnénk, hogy egy pátosszal telített apoteózis sorait kell olvasnunk, lépten-nyomon élvezetes szellemi eszmefuttatásokra, zenei tréfákra, szellemi bújócskákra bukkanunk. Amikor nyilvánvaló tévedéseket, névelírásokat talál az olvasó – Carpani pl. szándékosan egy helyen hibásan írja le, majd már a Mester életében elhunyt szeretőként emlegeti az 1830-ig élő Mme Polzellit[16] -, gyanakodni kezdünk. Az  olvasónak az az érzése támad, hogy a sorok között itt egy valóságos kópéval van dolga. A megkérdezett Mester, de maga a kérdező is in-cselkedik velünk, s közben kajánul figyeli, rajtakapjuk-e.                                                                                          

Alig van kottapélda a kötetben, de mindben pongyolán vannak odatéve a kulcsok és előjegyzések: mindjárt az elsőben bántó módon c-moll zenei idézethez – „Schlagen Sie auf dem Klavier ein c-moll an…”, mondja Carpaninál Haydn, s E-dúr dallampéldával illusztrálja az író a Haydn-magyarázatot.[17] A zene hatalmáról szóló fejtegetések egyik dramaturgiai csúcspontja, amikor Carpani Haydn állítólagos h-moll miséjének élőben hallott, őrá gyógyító erővel ható művének csodálatos hatásáról tesz tanúbizonyságot: s bár az olvasó szívesen elhiszi, hogy egy remekmű meghallgatása elmulaszthat testi panaszokat, mégis bosszús lesz, amikor ráébred, hogy Haydn 14 miséje közül egyik sem volt h-moll hangnemű.[18] S a félrevezető adatok, példák szép számmal sorolhatók. Ezt a könyvet tehát nem érdemes minden állításával a mai Haydn-faktológia patikamérlegén ellenőrizni. Lehetséges, hogy más források is megerősítik, valóban úgy volt, úgy lehetett az idézett életrajzi adalék, ahogy Carpani interpretálja, de lehetséges, hogy már maga Haydn is tévedett, rosszul emlékezett, amikor életrajzíróját utólag helyesbítendő tényekről, adatokról tájékoztatta.

     Mit tekintsünk igaznak tehát ebből a remekíró tollából származó életteli Haydn-portréból? Más forrásokból is hitelesíthető maga az életút, úgy ahogyan azt Carpani elénk tárja: a mélyszegénységből érkező bécsi énekesfiú hihetetlen becsvágyáról, szorgalmáról, ahogy önképzéssel végülis „megcsinálta magát.”[19] S ez az életpálya annál is inkább megragadó, mert nem volt mögötte tekintélyes családi háttér – „Ihre Vorfahren wurden geboren, lebten vor sich hin und starben; das ist ihre ganze Biographie”[20]- nem volt Mozarthoz hasonlítható csodagyermek, s külsejében gyermek- és ifjúkorában jelentéktelen, szegényesen öltözött, a társadalom perifériáján vergődő egzisztencia volt. Mégis, a Carpani által is felemlített gyönyörű, megragadó szempár, az okos, talpraesett feleletek, melyekkel a környezete kérdéseire reagált, hihetetlen szorgalma, mellyel saját hiányait felmérte, és tervszerűen az európai zenetörténet, a kortársak legnagyobb művei tanulmányozásába kezdett, mind nagy jövőt jósolt neki.

   Carpani, hogy Haydn nagyságát kellő történeti távlatba helyezze, minden műfajban, melyben újat hozott, a szimfónia megújításában, a vonósnégyes műfaj klasszikussá érlelésében, az egyházzene területén, országonként és műhelyenként felvázolja a zene korábbi állapotát, a zenei szépről vallott történeti traktátusok időről időre eltérő megállapításait. Csak így tudja kibontakoztatni, hogy ez a zseniális ifjú ember, aki a bécsi Stephanskirche konviktusából való eltávolítása után 17 éves korától teljesen egyedül maradt egy birodalmi metropolis forgatagában, szerénységével, alkalmazkodó képességével, kivételes fantáziájával és minden újításra kész kíváncsiságával - mint kora nagy természettudósai - kísérletező műhelyre vágyott, zenekarra, ahol a hangszerek természetrajzát kedvére kikísérletezhette, ahol korán jelentkező zeneszerzői ambícióinak terepet találhatott. A templomi szolgálat, az utcazene és a tanítás alkalmi fillérei után biztos megélhetésként egy zeneszerető feudális nagyúr mecenatúrája lehetett az egyetlen reális kiút.

     A báró Fürnberg és gróf Mortzin családoknál eltöltött tanuló évek után 1761-től Európa egyik leggazdagabb főúri családja, a birodalmi hercegi státuszt kiérdemlő magyar Esterházy Pál Antal (1711-1762) fogadja szolgálatába. Innen kezdve hosszú évtizedekre révbe ért Haydn pályája. A hercegi udvartartás keretei, a kismartoni egyházzene, az udvari alkalmi ünnepségek, a rendszeres udvari koncertek „megrendelései” – a saját művek megszólalási lehetőségei és a kiváló ügynökhálózattal, sok esetben Haydn tanácsára behozott import művek tanulságai - kivételes alkotási körülményeket teremtettek egy Haydn formátumú alkotóművész számára. Ott volt a keze között egy 18 főnyi zenekar, melyet kedvére kipróbálhatott, minden létező kombinációban produkcióra serkenthetett.[21] Már érett korában szigorú napirendjét – vegyük észre Carpani sugallatát, II. Ferenc császár kiváló alattvalójának - mintaszerű életmodellje jellemzi: józanság, mértéktartás, visszavonultság, a legendás napi 16-18 órai szakadatlanul íróasztalnál végzett munka.[22] De az olvasó itt felkapja a fejét. Így volt ez vajon minden életszakaszban?

     Aki az Esterházyak szolgálatában álló Haydn napi kötelezettségeit, hivatali aktáit, kottaforrásait ismeri, hamarosan ráébred, hogy Carpani Haydn-életrajza, mely a szimfónia és a vonósnégyes nagymesterét, a katolikus egyházzene reformátorát, a Teremtés és az Évszakok oratórium alkotóját dicsőíti, Haydn életművéből szinte teljesen kihagyja azt a fontos életszakaszt, melyet a „magyar Versailles”-ban, Eszterházán, egy épp itáliai, jobbára velencei-nápolyi operaszerzők repertoárjából építkező operaüzem karmestereként, operaszerzőjeként 1776-1790 között működtetett. Haydn operáiról Carpaninak, a velencei színházak cenzorának egyetlen jó szava sincs. Haydn operáit nem, vagy látszólag alig ismeri, hallomásból ítélkezik: és valójában kitér az eszterházai operaüzem európai rangú múltjának értékelése elől. Sommásan ítélkezik: „Er mäßigte seine Einbildungskraft, vermindete seine instrumentalen Reichtum, hielt sein lebhaftes Brio zurück (…) Er diente also dem Dichter wie dem Sänger – doch er war nicht mehr Haydn.”[23]

Csak találgathatunk: kínos lehetett Carpani számára a császárváros riválisaként a térségben megszülető 1776-1790 közötti magyarországi  operajáték aranykora? Mely Haydn színpadi művei mellett Itália legnagyobb operaszerzőit hozta Haydn és az udvartartás számára elérhető közelségbe? Vagy maga Haydn volt bizalmatlan és szófukar beszélgetőpartnerével szemben?

     Van-e a zenének tartalma, kifejezhet-e az bármit is? Ez a kor egyik fő esztétikai kérdése, bár még nem olyan súllyal, mint majd a 19. század derekán a programzene hívei és ellenzői között felvetődik. Haydn beszélgetőtársként példákat hoz fel olyan programokra, melyek egy-egy műve kibontásakor zenei inspirációi forrásai voltak. Hosszasan elmeséli pl. egy amerikai hajóút történetét, fő szerepében egy Amerikában szerencsét próbáló szegény ember kalandjaival.[24] De nem tudjuk meg, melyik is az az állítólagos Haydn-szimfónia, melyre a szüzsé egyes részletei programszerűen valóban ráillenek.

Egy másik helyen felfedi Haydn, milyen zenei eszközökkel idézte fel a Teremtésben a Világosság megszületését. A minta a tűzet csiholó, egyik kezében kovakövet, a másikban acélt tartó, majd ezeket összeérintő Teremtő képe.[25] Carpani hiszi is, nem is a szemléletes barokk képet, majd néhány bekezdéssel később Haydn maga vallja be, hogy ezt a történetet csak a hiszékeny emberek kíváncsiságának a kielégítésére eszelte ki.

Még pikánsabb, ahogy játékos kétértelműséggel Carpani leírja, Haydn hogyan figurázta ki – a rejtvény megfejtését az Olvasóra bízva - az osztrák és magyar jakobinus mozgalmakat vérbefojtó osztrák államférfi, Franz Josef Graf Saurau (1760-1832) nevét. Ez az ember a császár tanácsadója, egy időben Lombardia kormányzója volt. S bár őszinte volt tisztelete hazája és uralkodója iránt, mindazonáltal ezek az érzések nem tartották vissza attól, hogy jó kedvében a szobája falán kánonokból felragasztott tapéta formájában,[26] látszólagos asszonycsúfoló nóta ne díszelegjen, melynek szövegét éktelen tintafolt, „Sau”, azaz „paca”, disznóság csúfította el.

     Mindezek a játékos illetlenségek, s a komponálás szertartásos előkészületei, az ünnepi ruha és a frissen bodorított paróka, a kabalaként felvett, II. Frigyes porosz királytól kapott gyémántgyűrű,[27] miközben egykori hercegi gazdája, Esterházy Fényes Miklós 1757-ben épp a porosz király elleni vitézség bajnoka volt – jól elférnek egymás mellett egy pompás Haydn-életrajzban.

     A londoni anekdotákban azután hirtelen kitárul a világ. Az osztrák birodalomból érkezett polgár életeszményei közé betörnek a földrajzi és természettudományos felfedezések szenzációi,[28] a társadalmi egyenlőségről vallott forradalmi nézetek, kimondatlanul is az Amerikai Függetlenségi Nyilatkozat téziseinek eget-földet rengető új gondolatai. Körvonalazódik egy Új Világ, melyben az Ember nem szolgai alárendeltje egy másik embernek többé, ahol a szimfóniában a fő Dallam már nem egyetlen kiemelt hangszeré, hanem egyformán megoszlik a zenekar egyes hangszerei között,[29] és a vonósnégyesben négy barát, négy egyenrangú fél muzsikál a maga örömére.[30] Mindenki a saját nyelvén és a saját legjobb tudása szerint. Harmóniában.

     Windsorban az angol király és királyné már-már szolgálatába fogadná a mestert, de a tisztességet Haydn hazája és az Esterházy család iránt érzett őszinte lojalitására hivatkozva elhárítja: az oxfordi doktori kitüntetést pedig azzal a büszkeséggel nyugtázza, hogy ezt a kitüntetést még az általa igen nagyra tartott Händel sem kapta meg egykoron.[31]   Pedig Händelről Haydn Carpaninak egy alkalommal ezt mondta: „Dieser ist der Vater von uns allen”.[32] Érhet-e muzsikust a kortársak részéről ennél nagyobb megtiszteltetés?

     Az élete végére jelentős vagyonnal, önálló családi házzal, számtalan kitüntetéssel rendelkező Haydn emberi portréja nem lenne teljes, ha Carpani nem említené meg az utolsó nagy bécsi nyilvános szereplések sikereit, a Teremtés és az Évszakok előadásain már egyre gyengébb testi állapotban jelen lévő, de előadóművészeit, barátait, közönségét hálásan megáldó Mester valóságos emberi megdicsőülését.[33] Ezek a részletek, melyek a könyv legszebb fejezetei, a szemtanú és egy remek muzsikus észrevételeinek hitelességével vallanak Haydn legmeghatóbb időskori megnyilatkozásairól. Egy olyan művészéről, akit egész életében mély vallásos hite sarkallt a legnagyobb emberi erőfeszítésekre,[34] s akinek minden esti vacsorája – anélkül, hogy ezt kimondta volna, az úrvacsorai jegyekből – a kenyérből és borból állott. A bor többnyire magyar „tokaji” bor volt.[35] Mely a mi hitünk szerint a borok királya, a királyok bora…

 [1] Giuseppe Carpani: Haydn. Sein Leben. A továbbiakban Carpani könyvének német fordítására hivatkozunk. A mottó forrása: Carpani,  i. m. S. 38

[2] Giuseppe Carpani: „Le Haydine, ovvero lettere su la vita e le opere del celebre maestro Giuseppe Haydn”, Milano 1812.

[3] A) A. C. Dies: „Biographische Nachrichten von Joseph Haydn. Nach mündlichen Erzählungen desselben entworfen und herausgegeben, Bécs, 1810; B) G. A. Griesinger: „Biographische Notizen über Joseph Haydn, Lipcse, 1811. Újabb kiadása: F. Grasberger, Bécs, 1954.

[4] V. ö. A. C. Bombet (ered. M. H. Beyle, később Stendhal): „Lettres écrites de Vienne en Autriche sur le célebre compositeur Joseph Haydn…”, Paris, 1814;

[5] „Haydn! – Welch ein illustrer Name, dessen Ruhm wie ein Stern im Tempel der Harmonie erstrahlt. /… /der Vater der Instrumentalmusik, eine der phantasiereichsten Gestalten des 18. Jahrhunderts, der das Goldene Zeitalter der Musik geformt hat.” (V. ö. Giuseppe Carpani, i. m. S. 29)

[6] Carpani a Teremtés fordításairól szólva megismerkedésük történetét így mondja el 11. levelében: „Es gibt zwei italienische Übersetzungen. Die eine wird allgemein nicht gut gefunden. Sie ist der in Paris gedruckten Partitur beigefügt und ist ein Werk eines italienischen Improvisators, der keine Kenntnis der Musik hatte und die Verse so schrieb, wie sie kamen. Die zweite ist die einzige dieser Übersetzungen, die sowohl der Baron van Swieten als auch Haydn approbiert haben. Er wurde darin im musikalischen Text nicht eine Note verändert, und trotz des poetischen Stils ist es dem Autor gelungen, den Sinn des Originals gleichsam wörtlich wiederzugeben. Diese Übersetzung hat dem Autor den Vorzug der Freundschaft Haydns eingetragen und ihn in den Stand versetzt, so viel über seine Angelegenheiten und ihn selbst zu berichten. [Kiemelés SzK]… Sie wurde von Artaria gedruckt, aber nur dem Klavierauszug beigefügt.” (V.ö. Giuseppe Carpani, i. m. S. 177)

[7] Lásd Johanna Fürstauer tudományos bevezetését, Giuseppe Carpani i.m.  9. l.

[8] „Carpani kannte Haydns Instrumentalmusik sehr genau, ebenso wie seine Messen, die er bei vielen festlichen Gelegenheiten in den zahlreichen Kirchen Wiens hören konnte.” – Carpani i.m. Vorwort, 23. l.  – Az első fejezet végén Carpani a Schuppanzigh vonósnégyes koncertjére siet, hogy Haydn kvartettjeit hallhassa. (S. 39)

[9] Haydn rokonságáról pl. ezt írja: „Glauben Sie nicht, daß ich nach der Art eines genauen Biographen Ihnen jetzt alle Namen und Schicksale aufzählen werde; ich bin niemals ein Fliegenfänger gewesen.” (S. 42)

[10] Lásd a Búcsúszimfónia keletkezéstörténetének verzióit: S. 120-122. „Man sieht daraus, wie weit man den Berichten von Augenzeugen glauben kann!”- mondja.

[11] Az Országos Széchényi Könyvtár Haydn gyűjteményéből 372 könyvtári jelzetből 159-nél a szerzői név: Giuseppe Haydn.

[12] Lásd: „Elementarbuch der verschiedenen Gattungen des Contrapunkts. aus dem grösseren Werken der Kappm. Fux, von Joseph Haydn zusammengezogen. Esterházy 22. 7tbr. 1789. F. C. Magnus”. – A Haydn által Fux művei alapján összeállított ellenponttan kézirata az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárában található. Idézi: Vécsey Jenő: Haydn művei az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében, Budapest, 1959, 52-53. l. – Mattheson, Carl Philipp Emmanuel Bach és Kirnberger elméleti munkái mellett Haydn számára első helyen állt Fux. „Sich selbst und seinem harmonischem Koran überlassen, hatte er diesen auf mehrere Notizbücher verteilt, die er immer bei sich trug. (S. 50)

[13] „Findet eine schöne Melodie, und jede Komposition ist schön und wird sicherlich gefallen” – idézi Haydnt, a zene lelkéről, a dallamról szóló fejtegetésében Carpani. – I.m. S. 54

[14] Dr. Pászthy László, az OSZK Térképtára gyűjteményvezetőjének szíves közlése.

[15] Lásd pl. a két Haydn által idézett Horatius idézetet a második levélben: S. 41: „Quantum generi demas, virtutibus addas.” (’Was dir an Geburt fehlt, fügst du an Fähigkeiten hinzu.’); S. 45: „Sume superbiam quaesitam meritis.” (’Sei stolz auf den Ruhm, den du deinem Verdienst verdankst.’)

[16] S. 103: Haydn Luigia Polzelli nevű barátnőjét Madame „Boselli”-nek írja, majd később: „Doch als seine Freundin, Madame Polzelli, gestorben war…” (S. 207), ugyanőt halottnak nyilvánítja, pedig Luigia Polzelli még 1830-ig élt, és perbe szállt Haydn örökségéért.

[17] S. 59: Az idézett kottapélda Haydn londoni feljegyzéseiből ismert. Ez volt az a dallam, melyet Haydn a Szent Pál katedrálisban 4000 gyermektől hallott énekelni: „…keine Musik rührt mich zeit lebens so heftig als diese andachts volle und unschuldige.” – Bartha Dénes nyomán idézi Manfred Huss: Joseph Haydn. Klassiker zwischen Barock und Biedermeier. Eisenstadt 1984, S. 188.

[18] „Als ich 1799 in Wien war, erkrankte ich an einem Fieber. … Es war St.-Annen Tag, und man führte in der ihr geweihten Kirche eine Messe von Haydn auf, die in h-Moll, welche ich noch nicht gehört habe. … Eine ungewohnte Heiterkeit überkam mich, und als die Messe geendet hatte, verließ ich die Kirche gesund und heil.”(i.m. S. 141).

[19] Carpani, i. m. 45-46:”Als er schon recht betagt und mit Ehren überhäuft war, hat er mir selbst gestanden, daß er sich nicht erinnern könne, an einem Tag weniger als sechzehn Stunden gearbeitet zu haben, ja manchmal sogar achtzehn.”

[20] Carpani, i.m. S. 40

[21]  Carpani írja: „Ich habe einige der Musiker, die mit ihm auf Schloß Esterháza lebten, sagen hören, daß Haydn seine Arbeit oft unterbrach, das Orchester versammelte und bestimmte Passagen von verschiedenen Instrumenten ausprobieren ließ.” (S. 71)

[22] S. 84-85: „Wenn der Mensch mit sich selbst im Reinen ist, trägt er glückliche Ideen in seiner Brust. … Er mußte sich zuerst auf das Beste frisieren und so elegant kleiden, als ob er ausgehen wollte…”

[23] Carpani, i.m. S. 133

[24] V. ö. Carpani, i. m. S. 85

[25] Carpani, i. m. S. 87-89

[26] „Sein Schlafzimmer war mit komischen und bizarren Kanons tapeziert. Darunter befand sich auch einer, in dem er im Kontrapunkt über seine kapriziöse Frau herfiel. Die Worte waren etwa: Hier liegt Hausbau mit seiner Frau. Der maliziöse Komponist ließ jedesmal, wenn in dem Kanon das Wort Frau auftaucht, mit Absicht einen großen Tropfen Tinte fallen. Sie müssen aber wissen, daß diese Sorte von Flecken, die das Papier beschmutzten, im österreichischen Dialekt als „Sau” bezeichnet wird.” In: Carpani, i.m. S. 124

[27]  Carpani, i. m. S. 85:„Friedrich von Preußen hatte ihm ein Ring geschenkt, und Haydn gestand offen, daß ihm, wenn er zufällig vergessen hatte, ihn anzustecken, keine Einfälle gekommen seien, daß also seine schöpferische Ader ohne dieses sprechende Zeugnis der Wertschätzung einer so erlauchten Persönlichkeit am Vertrocknen war.”

[28] S. 215: Haydn meglátogatta Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822) csillagászt, az Uranus felfedezőjét.

[29] „Haydn glaubte, daß er einen viel besseren Effekt erzielen würde, wenn er die Melodie auf alle Instrumente verteilte,… In seinem Orchester gab es keine Herren und Knechte; alle waren Finger derselben Hand, alle Blumen, die denselben Garten bildeten.” (Carpani, i. m. S. 68)

[30] Carpani, i.m. S. 107: „Einer meiner Freunde stellte sich beim Hören eines Quartetts von Haydn vor, eines Unterhaltung von vier Freunden beizuwohnen;…”

[31] Carpani, S. 214-215: A királyi meghívás és az oxfordi kitüntetés története.

[32] S. 81: A feljegyzés azért is különösen érdekes, mert egyike azoknak az alkalmaknak, amikor Carpani feljegyzi, hol és milyen körülmények között hangzottak el e szavak: „Ich befand mich während einer Aufführung von Händels Messias im Palais Schwarzenberg neben Haydn, und voll Bewunderung für einen von Händels großartigen Chören sagte er mir:”

[33] S. 222-223: 1808. március 27-én a bécsi Egyetem Dísztermében Carpani olasz fordításával szólalt meg a Schöpfung. Mintegy 2000 ember, koncertlátogatók, szereplők, Salieri vezényletével adták elő az oratóriumot. „Ich hatte den ersten Platz direkt hinter Haydn.” – mondja Carpani.

[34] S. 242: Lásd pl. Haydn vallomását a Teremtés komponálásának időszakáról. „Als ich die Schöpfung schrieb” sagte er mir, „fühlte ich mich so von religiösen Gefühlen durchdrungen, daß ich mich, ehe ich an die Arbeit ging, mit einem leidenschaftlichen Gebet an Gott wandte.”

[35] S. 219: „Auch nahm er immer, wenn sich in die Gelegenheit dazu ergab, eine Glas Tokayer (…) zu sich.”
Amíg az oldal tulajdonosa nem helyez el itt tartalmat, addig a mai napi leglátogatottabb oldalak listája jelenik meg!

KIEMELT, REKLÁMMENTES OLDALAK

1. ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG, ÁLLÁSKÖNNYÍTŐ GUMISZŐNYEG

► Ha nem megrázó élményeket akar, akkor a megoldás ELEKTROMOS SZIGETELŐ GUMISZŐNYEG !

elektromos-szigetelogumi.hupont.hu

2. Dr. Estók Bertalanné Olivia honlapja

► Élményeim...

esolivia.hupont.hu

3. Expressz Szervizek | Expressz Szolgáltatások | Expressz Termékek

► Oldalak amelyek expressz, gyors szolgáltatás, és gyorsszolgálat árak, futárszolgálat rendelés, gyorsszervíz, nonstop - éjjel-nappal azonnali kiszállással hibaelhárítás.

expressz-oldalak.hupont.hu

4. Helle Nóra és Eric Helle - Hatékonysági specialisták

► Hatékonyság = Minimális energia és idő felhasználásával maximális eredmény elérése. www.vezetoisiker.eu

executivesuccess.hupont.hu

5. Enikő Bali

► Geologist, Current residence: Reykjavík, Iceland (Home: XV. district (Rákospalota), Budapest, Hungary)

enikobali.hupont.hu

6. Értékesítés Ösztönzés - Kasza Tamástól

► Az értékesítés ösztönzés a fő probléma bármely olyan cégnél, mely a jelen körülmények között fejleszteni kivánja értékesítési módjait.

ertekesitesosztonzes.hupont.hu

7. Hulladékszállítási engedély ügyintézése

► Nem veszélyes hulladékszállítási engedélykérelem készítése országosan! +36708825876 Perfect Complex Build Kft

engedely.hupont.hu

8. Egy- és kétszemélyes elektromos kisautó 1 éves kortól 8 éves korig!

► Több mint 80-féle elektromos kisautó, a legjobb áron nagy kedvezménnyel, szülői távirányítóval! AUDI, FORD, MERCEDES, BMW, JAGUAR, VOLVO, NISSAN liszenszes elektromos kisautók!

elektromoskisauto.hupont.hu

LEGLÁTOGATOTTABB OLDALAK (MAI).

HuPont hirdetési rendszer

1. Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

► Coinmoin BTC. How to earn bitcoin?

coinmoin.hupont.hu

2. ___ KÓTAJI KERÍTÉSGYÁRTÓ ___ MINDEN GYÁRI ÁRON !!!

► A DRÓTKERITÉS A LEGOLCSÓBB KERITÉS A VILÁGON. AMI SZÜKSÉGES HOZZÁ AZT NÁLUNK MEGTALÁLJA A-Z -ig. FÉM, ÉS BETON KERÍTÉSOSZLOPOK, HORGANYZOTT, ÉS ZÖLD DRÓTHÁLÓ, BETON LÁBAZATI ELEMEK, 3D-s KERÍTÉSPANELEK, ÉS KIEGÉSZITŐK.

kerites.hupont.hu

3. MaTi-CaR ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON....

► Új, utángyártott, és gyári alkatrészek elérhető áron Miskolcon. Minden autótípushoz: ALFA/AUDI/BMW/CITROEN/CHEVROLET/DAEWOO/FIAT/FORD/HONDA/KIA/LANCIA/LEXUS/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/PEUGEOT/RENAULT/SAAB/SEAT/SKODA/VW alkatrészek elérhető áron..

alkatreszekmindenautohoz.hupont.hu

4. Névnapi verses köszöntők, képeslapok - Pál Júlia tollából

► Különleges, verses névnapi köszöntők, képeslapok, nevek jellemzése, jelentése, saját versek

nevnapikoszontok.hupont.hu

5. Konyhabirodalom

► Egyszerűen, gyorsan, jót!

konyhabirodalom.hupont.hu

6. Angol nyelvkönyv - azoknak akik szeretnének IGAZÁN jól angolul!

► Sokszor belefogtál már az angol nyelv megtanulásába, de mindig elakadtál? Megvan a megoldás! Ez a nyelvkönyv meg tud tanítani angolul.

angol-nyelvkonyv.hupont.hu

7. Homérosz,Toldi,Csontváry a NAPÚTon, Minósz/Mithrász, 3500 éves szupernaptár

► “Krónikákat, történelmet lehet hamisítani, de a Nap járását az égen nem!” Iliász a napúton? Odüsszeia, mint vízöntő-paradoxon tanulmány? Kitatált-e a Képes Kor-nika? Bronzkori szupernaptár?Nap-Hold-Vénusz:Toldi trio, MINÓSZ Kréta és MITHRÁSZ kultusz.

naput.hupont.hu

8. MaTi-CaR Alkatrészek - AUTÓALKATRÉSZEK ELÉRHETŐ ÁRON MISKOLCON...

► Új, utángyártott alkatrészek kedvező áron Miskolcon. AUDI, BMW, CITROEN, CHEVROET, DAEWOO, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, KIA, MAZDA, NISSAN, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, VW alkatrészek! Szinte minden autóhoz alkatrészek elérhető áron..

maticar-alkatreszek.hupont.hu

9. Álomfejtés

► Az embereket ősidők óta foglalkoztatják álmaik.Honnan erednek ezek a múló misztikus képsorok?Vajon mit jelentenek? Itt megtalálod a válaszokat,és az álomszótár segít az álom megfejtésében.

alomfejtes.hupont.hu

10. RE - FLEXI - OK

► "Ágyúval verébre?!"

reflexiok.hupont.hu

11. Három szóban el tudom mondani, mit tanultam az életről: mindig megy tovább.

► "A világ minden szépségéért sem akarnám elcserélni az egyéniségemet, még akkor sem, ha nincs benne semmi különös. Én én magam vagyok, és ez több annál, amit néhányan elmondhatnak magukról."

mindigvantovabb.hupont.hu

12. Elektromos kerékpárok legolcsóbban, garanciával. +36/70-329-4217

► E-bicikli, elektromos robogó, elektromos kerékpár, akkumulátor, garancia és folyamatos alkatrész utánpótlás.

elektromosbicikli.hupont.hu

13. Ingyen internet Wifi netvadász antennával nagy távolságról!

► WIFI ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A 1174.BOCSKAI U 29,WIFI NETVADÁSZ KAMIONRA TEL:+36309847295,0612570573

wiffi.hupont.hu

14. ZEMPLÉNI TÁJAK CSODÁLATOS KÉPEI, IDÉZETEK,VERSEK,KÉPEK

► ZEMPLÉN,AHOL A CSEND KEZDŐDIK! "Bízd magad barátokra. De sose vedd a barátság kincsét magától értetődőnek". Stephanie Dowrick

elvonultan.hupont.hu

15. PRO-SPORT

► Bács-Kun Sport - Bácsalmás, Kunbaja és környéke sportja - folytatás: 2011./XVI. évfolyam Labdarúgás, Kézilabda, Asztalitenisz, Cselgáncs, Diáksport, BSC 1913-2013.

pro-sport.hupont.hu

16. Kondor Béla Általános Iskola

► _____________.-1181 Budapest, Kondor Béla sétány 7-._____________ Alapítvány számlaszáma: 11718000-20456166 Adószám:18507739-1-43 Telefon: 06-1-291-0807

kondor.hupont.hu

17. FŰTŐMOTOR-ELLENÁLLÁS-FŰTŐRADIÁTOR - MaTi-CaR Alkatrészek Miskolcon...

► Audi BMW Chevrolet Citroen Dacia Daewoo Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Lanci Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Saab Seat Skoda Suzuki Toyota Volvo VW fűtőmotor előtét ellenállás, fűtőradiátor, fűtőventillátor

futomotorelotetellenallas.hupont.hu

18. vagányok,tehát tinik

► minden ami minket fiatalokat érdekel.

teenager.hupont.hu

19. ANTENNA SZAKÜZLET és WEBÁRUHÁZ BP.1174 BOCSKAI 29!

► TEL:0612570573,+36309847295.MŰHOLDAS és FÖLDI DIGITÁLIS HD vételhez mindenféle antenna és kiegészítők nagy választékban kaphatóak a szaküzletben.Egyéni vásárlók és antenna szerelők megrendeléseit várjuk.

antennaszerelozona.hupont.hu

20. HORVÁTORSZÁG, DALMÁCIA, TURANJ ÖSSZKÖZMŰVES KLÍMÁS MOBIL HÁZAK KIADÓK.

► Zadartól 23 km-re délre, 4 km-re Biográd előtt helyezkedik el TURANJ.(Budapesttől 633 km) Tel.: 0631 7898920 (WhatsApp, Viber) dalmaciazadar@gmail.com http://www.horvatorszag-turanj.hu 180 és 560 €/hét/ház, szezontól függően. Magyar személyzet.

virservistravel.hupont.hu

21. Látogatottságnövelés Ingyen és Hatékonyan! Több honlap látogató ingyen!

► Itt bevált látogatottság növelési tippeket találhatsz és feliratkozhatsz az ingyenes tanfolyamra! Tedd eredményessé a HuPont.hu weboldalad!

latogatottsagnoveles.hupont.hu

22. Kasza Tamás, Lezárás Specialista Oldala

► Ha már értékesítesz, akkor keress vele pénzt is, ismerd meg a lezárás lépéseit: www.lezarasspecialista.hu

lezarasspecialista.hupont.hu

23. itt rengeteg kép van de kérlek!NE LOPJ!

► sok-sok havanase és csillogó dolgot láttok itt

nikol-lovak.hupont.hu

24. csak csajoknak!! εїз

► divat,állatok, sztárok,képek.stb...... itt minden van ami egy lányt érdekelhet

csajszik-figyelem.hupont.hu

25. MAGYAR Locsolótömlő, ipari tömlő, öntözés, kert, otthon

► locsolótömlő, kerti tömlő, szivattyútömlő, szívótömlő, tömlővég, tömlőösszekötő, tömlőcsatlakozó, szivattyú, gyorscsatlakozó, 1"-os gyorscsatlakozós rendszer, bilincs, szórófej, takaróponyva, szerelvény, Weekend Master, Master Extra, Master Plus, ATS

locsolotomlo.hupont.hu

26. Lelkünk, tudatunk és testünk egyensúlya

► Visszaadni az erőt a domináns agyfélteke elülső és hátulsó agyterületének összehangolására, hogy tudatos választásra legyünk képesek. Választásra, ami megváltoztatja a múltat, hogy olyanná formálhassuk a jövőt, amilyenné alakítani valóban szeretnénk

lelkiegyensulyunk.hupont.hu

27. PRODUCATOR DE GARDURI KOTAJ

► GARDUL DIN PLASĂ DE SÂRMĂ ESTE CEL MAI IEFTIN GARD DIN LUME. LA NOI GĂSIŢI TOATE ELEMENTELE NECESARE, DE LA A LA Z. ŞI CE ESTE MAI IMPORTANT : TOTUL LA PREŢ DE PRODUCĂTOR !

gard.hupont.hu

28. GLUTÉNMENTES ÖVEZET

► Hogyan fogyhatsz 50 felett gluténmentes diétával?

glutenmentesreceptek.hupont.hu

29. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS HÁZTÓL-HÁZIG NÉMETORSZÁGBA-AUSZTRIÁBA-SVÁJC ISZKIRI-TRAVEL

► HÉTFŐ-SZERDA-SZOMBAT NÉMETORSZÁG-AUSZTRIA-SVÁJC FELÉ!KEDD-CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP MAGYARORSZÁG FELÉ!Utazási igényeiket sms-ben vagy a 06-70-429-6227 telefonszámon tehetik meg.

velemutazz.hupont.hu

30. Festett címergyűjtemény - Painted coat of arms collection

► Magyar történelmi-, település-, családi címerek, üvegfestmények.

festettcimerek.hupont.hu

31. KÓTAJSKÉ CENTRUM VÝROBY DRÔTENÉHO PLETIVA, A BETONOVÝCH

► DRÔTENÝ PLOT JE NAJLACNEJŠÍ PLOT NA SVETE. HOCIČO BUDETE K TOMU POTREBOVAŤ, U NÁS NÁJDETE ÚPLNE VŠETKO. A ČO JE NAJDÔLEŽITEJŠIE: ZA VÝROBNÚ CENU!

novyplot.hupont.hu

32. http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/ REJTVÉNYEK KICSIKNEK

► Ezen az oldalon Bibliai ihletésű, rejtvényeket találhattok rejtvénytípusonként csoportosítva.

rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu

33. MaTi-CaR Alkatrész- Koreai és Japán autóalkatrészek elérhető áron Miskolcon

► Gyári-, utángyártott Koreai és Japán alkatrészek elérhető áron Miskolcon! CHEVROLET/DAEWOO/HONDA/HYUNDAI/ISUZU/INFINTI/KIA/MAZDA/MITSUBISHI/NISSAN/TOYOTA

japanautoalkatresz.hupont.hu

34. Nem minden Fekete-Fehér

► Figyelmeztetés!!! Fiúk kizárva! Nem minden fekete-fehér, még ha ez az oldal az is! XD

olvaso-oldal.hupont.hu

35. érembolt (limited issue) Lapis András szobrászművész érmei

► Kedvező ár! Gazdag választék! Magas művészi színvonal, alacsony példányszám! Kapcsolat: +36 30 9 68 41 63

erembolt.hupont.hu

36. ANTENNABOLT-WEBÁRUHÁZ A BP 1174.BOCSKAI U 29.

► TEL:0612570573,+36309847295 MINDIGTV,FÖLDI ANTENNA, MŰHOLDVEVŐ,KAMION ANTENNABOLT.

sat.hupont.hu

37. Tanulj velem könnyen németül!

► Oldalamat azoknak ajánlom akik el szeretnék sajátítani a német nyelv alapjait. könnyen, egyszerűen,gyorsan.

konnyennemetul.hupont.hu

38. Burkolás-gipszkartonozás kivitelezés

► Építőipari kivitelező hideg-meleg burkolást, gipszkartonozást, festést vállal Budapesten és környezetében. A helyszíni felmérés után korrekt árajánlat! Norius Holding Kft.

burkolas-festes-gipszk.hupont.hu

39. Finom ízek varázsa

► Sütemények és ételreceptek saját gyűjteménye

ki-suti.hupont.hu

40. Érd info

► Minden információt ÉRDről az ÉRDi polgároknak és az ÉRDeklődőknek.

erd.hupont.hu

41. SIK BÉLA RÁDIÓ GYŰJTEMÉNYÉNEK BEMUTATÁSA

► RÁDIÓMÚZEUM RADIOMUSEUM

sikbela-radio.hupont.hu

42. •.••♥Picicsajszi oldala♥••.•

► Lesd meg a menüpontokat!Köszike.•.••♥Gyere máskor is! Puszika•.••♥ Szijja.•.••♥

sztarok-kepek.hupont.hu

43. Naturcolor közelebb hoz az Egészségesebb környezethez.

► Álláskereső Ausztriában, Absolulte Live,Power Fruit, Akció, Bio, Ezüst, Festék, Háztartási, Hobby, jobsuche, jobanzeigen,Wohnung suche, lakk, Stellenangebot, web shop, Réz, Tanácsadás

multimix.hupont.hu

44. Bényei Belga Dúc

► A Jó Galamb ... Belgiumban születik, velem átutazik, Önök reptetik !

belgagalamb.hupont.hu

45. Üvegezés Budapest, üveg cserék, üvegezés helyszínen.

► Üveges Budapesten, üvegezés Budapest, üvegezés helyszínen, üveges gyorsszolgálat Budapesten, üveges munka, helyszíni üvegezés háznál, üvegezés biztosításra.

uvegezes-budapest.hupont.hu

46. AJÁNDÉK FÉRFIAKNAK

► Szaru ivókupák, szarukürtök, ajándék karácsonyra, születésnapra: férfiaknak, fiúknak. Szaruékszer, szarufésű: karácsonyi ajándék nőknek, lányoknak. Ajándék íjászoknak.

szaruajandek.hupont.hu

47. A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT

► Győzni fogunk, mert olyan elképzelést képviselünk, amely egy közös céllá alakul át, ezért elpusztíthatatlan, valamint visszaadja az emberek önbecsülését, magabiztosságát és az önmegvalósítás reményét, társadalmi osztályoktól függetlenül. Kásler Árpád

ahazanemeladomozgalom.hupont.hu

48. Igényes borovi fenyőbútor olcsón! +36/70-329-4217

► A ház minden zugát otthonná varázsoljuk! Hálószoba, nappali, étkező, gyerekbútor, előszoba fal, íróasztal, polc, nekünk nem okoz gondot!

fenyofabutor.hupont.hu

49. JUHÁSZ SÁNDOR

► Az oldalt azért nyitottam, hogy megismerjenek.

juhaszsandor.hupont.hu

50. Műanyag nyílászáró, HiSec biztonsági ajtó Miskolcon Óriási kedvezménnyel!

► Hi-Sec Acél biztonsági ajtó már 69.900 Ft-tól, továbbá nyílászárók(MŰANYAG, FA, ALU), télikertek teljeskörű árnyékolástechnikával. Díjtalan felmérés, tanácsadás, árajánlatkészítés. Rövid határidő, szakszerű szerelés helyreállító kőműves munkával.

aluport.hupont.hu

51. FŐTENGELY ÉKSZÍJTÁRCSÁK - MaTi-CaR Alkatrészek elérhető áron Miskolcon...

► Főtengely ékszíjtárcsák Audi, Bmw, Citroen, Chevrolet, Dacia, Daewoo, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Kia, Lancia, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Toyota, Volvo, Vw és minden autótípushoz!

fotengely-ekszijtarcsa.hupont.hu

52. TÜKÖRÁLTALTALÁNYOS 1KORINTUSI 13,12

► A LEGSZEBB TÖRTÉNET SZÍNEZHETŐ FORMÁBAN ÉS SZÍNES DIA KÉPEK HITTANÓRÁKRA. Egyéb hittitkok kibontásához gondolatmenetek és segédrajzok.

tukoraltaltalanyos.hupont.hu

53. DÉNER KÉSZHÁZAK és KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

► ENERGIATAKARÉKOS ELEGÁNS MINŐSÉGI NAGYPANELES KÉSZHÁZAK, KÖNNYŰSZERKEZETES HÁZAK

keszhaz-vivex.hupont.hu

54. Nagymamám konyhájából

► receptek a kredenc mélyéről

nagymamamkonyhajabol.hupont.hu

55. ZSUZSAMAMA ELSŐ FŐZŐOLDALA

► Sütés, főzés, kezdőknek és haladóknak. ZSUZSAMAMA MÁSODIK FŐZŐOLDALA linkje: http://zsuzsamamaketto.hupont.hu/

zsuzsannamama.hupont.hu

56. Bio vetőmagok saját kertemből

► Teremtés Könyve 1/29. „Nézzétek, nektek adok minden növényt az egész földön, amely magot terem és minden fát, amely magot rejtő gyümölcsöt érlel, hogy táplálékotok legyen".

biovetomag.hupont.hu

57. A profi fociutánpótlás, a magyar futball jövőjét biztosítja!

► A magyar labdarúgás jövőjét, a fociutánpótlás határozza meg, melyhez hozzátartozik a Körösladány MSK felnőtt csapata is, mely a megye I. osztályát erősíti. Bemutatom Fülöp Tamást, aki a jövő nagy futballistája is lehet!

fociutanpotlas.hupont.hu

58. Új szellem-kezdet

► A jó, a szép, mint lényeg a társadalom és az egyén kiteljesedéséhez. A valóság mélyebb átélése, a lelki egyensúly kialakítása utáni vágy. Szívedben a kedvetlenség ördöge? Mondd ki, mi fáj, s megkönnyebbülsz. Ezt tettem én is...

pyrrhus.hupont.hu

59. KERYFA - MANUFAKTÚRA KFT RADIÁTORBURKOLAT FESTETT KLASSZIKUS FALBURKOLAT

► ;RADIÁTORTAKARÁS,RADIÁTORBURKOLAT,FESTETT KLASSZIKUS FALBURKOLAT LÉPCSŐ BURKOLÁS

keryfa.hupont.hu

60. Személyre szabott utazás!

► Utazási tanácsadóként kényelmesebbé és egyszerűbbé teszem a nyaralásod szervezését! Tervezz velem, utazz a nagyilágban és vedd igénybe ingyenes szolgáltatásom! bernadettgyongyosi@gmail.com Tel:20/989-3823

utazasitanacsado.hupont.hu

61. Vörös pöttyös könyvek rajongói oldala - Vörös pöttyös? Szeretem

► Üdvözöllek a könyvek Világába, kérlek nézz be hozzám, akár válogathatsz kedvedre. Olvasni jó, itt elfelejtheted a gondodat, mert a Könyv Szelleme segit megvigasztalni, csak kérd szívvel. Az Időtlen szerelem Kerstin Gier fantasyjának rajongói oldala.

vorospottyos-konyvek.hupont.hu

62. TONCHI

► **** 4. Dan? Legfeljebb egy halvány mosoly reggel, ha tükörbe nézek. *** ******************* ifj. Huszár Antal (TONCHI) ******************** Harcművész, zeneszerző, dalszövegíró és grafikus

tonchi.hupont.hu

63. EREDETI PARFÜMÖK!

► Ne rohanj, és ne emészd magad, csak látogatóba jöttél ide, ezért állj meg, és érezd a parfümök illatát!

eredetiparfume.hupont.hu

64. SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS, MASSZÁZS, ALTERNATÍV KEZELÉS - A TELJES EGÉSZSÉGÉRT

► CSALÁDÁLLÍTÁS - TALPMASSZÁZS - TESTMASSZÁZS - KINESIO-tape - ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS - SEGÍTŐ BESZÉLGETÉS - KAPCSOLATTEREMTŐ GYÓGYÍTÁS - GYÁSZOLÓK segítése

testi-lelkimasszazs.hupont.hu

65. Lámpa alkatrész,üvegbura,lámpabura,paraszt bura,csilláralkatrész,csillár

► Petróleum lámpa alkatrész,üvegbura lámpabura.Elérhetőség:Mobil:0620/416-1273,E-mail:uvegbura28@gmail.com

lampaalkatreszek.hupont.hu

66. Pozsonytól Budapestig, utcagyerekből vezérigazgató

► Őseim útja, Vajka, Pozsony, Komárom Budapest: Háttér a Szegénységi Bizonyítvány

csaladunkrol.hupont.hu

67. Kellemes karácsonyt &Boldog új évet

► Ide írhatod maximum 250 karakter hosszúságban a honlap leírását ill. szlogenjét. A leírás fontos a weboldal látogatottá tételében, ezért érdemes jól megszövegezni.

girls-baby.hupont.hu

68. Twilight Saga, minden ami Twillight

► Nem tudom, meddig ültünk ott mozdulatlanul. Talán órákig. Végül a pulzusom lenyugodott, de Edward nem moccant, szótlanul tartott a karjában. Tudtam, hogy bármelyik pillanatban túl sok lehet neki ez az egész, és akkor az én életemnek vége - olyan gyor

vampire.hupont.hu

69. TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

► "Sokkal könnyebb változtatni azon, amit te teszel, mint azon, amit más tesz." Donald Walsch: Beszélgetések Istennel

tegyukszeppeavilagot.hupont.hu

70. Angyali menedék

► Angyali vezetés a megfáradt és beteg lelkeknek

archangelgabriel.hupont.hu

71. ZaZa Kutyaruha

► Kutyahidegben, kutyaruhában, tiszta marad, legalább a kabát alatt. Kutyaruhák egyedi méretre

zaza-kutyaruha.hupont.hu

72. Minden ami érdekes

► itt olvashatsz minden érdekes: történelmi eseményről, igazságtalanságról, megmagyarazhátatlan jelenségekről, elgondolkodtató tényekről

gondolkodj.hupont.hu

73. MileyBotrányokÉsMégSokMásJóDologNézdMegMost!

► Sok minden jó MileyCyrusról...:)meg még rengeteg más dolog de ha egyszer elolvasod az oldim akkor is gyere vissza mer naprol napra bővülök;).OlvasElMindent:)!

mileybotranyok.hupont.hu

74. Huszár Lajos Éremtár, Gyöngyös

► Magyarország 1000 éves története érmeken és emlékérmeken - egy különleges kiállítás Gyöngyös belvárosában

eremtar.hupont.hu

75. Budapesti Üvegesek: Üvegesek Budapesten.

► Üvegezés Budapesten, üveg csere, üveg pótlás, üveg javítás biztosításra, üveges gyorsszolgálat, üvegezés háznál, ablak üvegezés, ajtó üvegezés, thermo üvegezés helyszínen.

budapestiuvegesek.hupont.hu

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 6
Tegnapi: 6
Heti: 51
Havi: 254
Össz.: 31 372
Oldal: Szőnyiné Szerző Katalin
MAGYAR RÉGIZENEI TÁRSASÁG - © 2008 - 2019 - earlymusic.hupont.hu